Ledning och organisation

En effektiv ledning och organisation är avgörande för framgången och tillväxten hos organisationer. Genom att skapa en stark och flexibel struktur, definiera tydliga ansvarsområden och implementera effektiva processer kan verksamhetens måluppfyllelse säkerställas. Till detta behöver ett tydligt, modigt och inkluderande ledarskap med bas i organisationens grundvärderingar adderas.

OPTIMERA DIN ORGANISATION

Skräddarsydd ledarutveckling

Vi arbetar nära våra kunder för att skapa program som är helt anpassade till specifika krav och utmaningar. Genom att kombinera beprövade metoder inom ledarutveckling med en djup förståelse för organisationens mål, skapar vi skräddarsydda lösningar som hjälper ledare att växa och utvecklas i sin roll. Vårt fokus ligger inte bara på att öka ledarnas förmåga att leda sina team effektivt, utan också på att främja deras personliga och professionella utveckling.

Strategiutveckling

Vi hjälper ledningsgrupper att ta fram affärsstrategier för att nå uppsatta mål. Vi kan också vara ett stöd i utvecklingen av redan existerande strategier och en partner i arbetet med att ta verksamheten dit kunden vill. Det gör vi genom att hjälpa till att konkretisera och omsätta organisationens strategier till praktisk handling.

Ledningsgrupputveckling

Genom ledningsgruppsutveckling vägleder vi såväl nya erfarna ledningsgrupper i arbetet med att utveckla rutiner för ett effektivt ledningsgruppsarbete. I uppdraget kan också ingå att belysa relationen mellan det strategiska ansvaret och de beslut som i realiteten fattas av ledningsgruppen. Vi identifierar de beslut som bör ligga på ledningsgruppsnivå.

Vi har stora erfarenheter av ledningsgruppsutveckling och vet vad som krävs för att utveckla en grupp ledare till en ledningsgrupp.

Från personalavdelning till HR Business Partner

Vi utvecklar personalavdelningen från en traditionell stödfunktion till en modern HR funktion som bidrar till affären. Genom organisationsutveckling hjälper vi enheten att bli en proaktiv aktör som hanterar strategiska frågor för att uppnå verksamhetens mål.

Kompetensväxlingsstrategi

Om organisationens kompetensprofil inte matchar de framtida affärsmålen hjälper vi till att formulera en plan för kompetensväxling. Vi drar upp riktlinjer för hur växlingen ska gå till och hur kompetensprofilen ska se ut inom ett visst antal år.

Projektledning

Flera av våra konsulter har lång erfarenhet av såväl projekt- som programledning. Vi kan fungera som bollplank om kunden redan har en tillsatt projektledning men vi kan också gå in och ta det fulla projektledningsansvaret. Det innebär att vi bemannar ett helt projektledningsteam med rätt kompetens.

Benchmark

Vi sätter kundens ledning och organisation i ett sammanhang genom att beskriva marknadsläget och kundens position på marknaden. Det kan bland annat avse områden såsom belöningsstrategi för ledningsgrupper, antal chefspositioner, möjligheter till karriärutveckling, utbildning och employer branding.

Management Audit

En granskning och genomlysning av en ledningsgrupp som ger svar på om gruppens kompetens, kapacitet och sammansättning är den rätta i förhållande till verksamhetens mål. Jobbar ledningen i samklang med organisationen? Genomlysningen utförs på professionella grunder och med aktsamhet.

Resource Management

Resource Management innebär att vi tar ansvar för en verksamhets hela kompetensförsörjning. Vi fungerar som en sammanhållande länk som förser kundens verksamhet med executive search, interimlösningar, outsourcing och bemanningspersonal inom strategiska områden som HR, ekonomi, administration och IT. Vi kan också ta fram skräddarsydda traineeprogram och hjälpa våra kunder att genomföra kompetensväxling så att organisationens framtida kompetens svarar mot uppställda affärsmål. 

Våra erbjudanden bygger på vår flexibilitet och våra många duktiga samarbetspartners. Vårt sätt att arbeta innebär dessutom att vi ständigt influeras av nya tankar och idéer. Vi fastnar inte i stela tankemodeller.

Tester för ledning och organisation

Inom ledning och organisation är det viktigt att förstå hur individers beteende och egenskaper påverkar dynamiken och prestationen inom organisationen. Vi är certifierade inom flertalet olika tester som undersöker individer utifrån personlighet, motivationsfaktorer och färdigheter.

De olika perspektiven som undersöks i personligheten är bland annat hur man agerar tillsammans med andra i arbetet, hur man hanterar uppgifter och projekt samt hur man förhåller sig till själva arbetet utifrån drivkrafter och emotioner. Vad gäller motivationsfaktorer undersöks vilka arbetsrelaterade faktorer som motiverar individen i både större och mindre grad. Bland de färdigheter som undersöks är bland annat den verbala, numeriska och logiska förmågan. Samtliga tester och verktyg håller hög validitet och är granskade av DNV GL.

Helhetsperspektiv med 360-gradig utvärdering

Som del i ledarskaps- och organisationsutveckling är det värdefullt att genomföra ett 360-graderstest som är ett mycket effektivt feedbackverktyg. Testet undersöker en individ från ett antal olika perspektiv inkluderat deras eget, deras chef(er), deras underställda och andra som exempelvis kollegor. Fokus ligger på att undersöka hur individen presterar i sin arbetsmiljö och det kopplat till människor och relationer, uppgifter och projekt samt drivkrafter och emotioner. Utöver detta går det även att välja bland 24 olika kompetenser att undersöka närmre utifrån relevans för individens roll. Givetvis skräddarsyr vi testerna i upplägg och omfattning för bästa möjliga resultat.

Skapa en engagerande arbetsmiljö

En engagerande arbetsmiljö är nyckeln till att attrahera och behålla talanger samt främja produktivitet och trivsel bland medarbetarna. Genom att utveckla effektiva ledare, implementera kommunikationsstrukturer och främja samarbete och teamarbete kan du skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade och inspirerade att ge sitt bästa.

Vi erbjuder:
Vad kan jag hjälpa dig med?
Vad kan vi hjälpa till med?